Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022

Regulamin dotyczy warunków współpracy między firmą ABCLAP zwaną w dalszej części serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw komputerów oraz konsol do gier. Skorzystanie z usług, czyli zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację zawartych poniżej warunków.


Warunki serwisowe i przebieg naprawy

* Na naprawę sprzętową udziela się 12 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw / wymienianych części.
* Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W takim przypadku serwis nie pobiera żadnych opłat.
* Naprawa zostanie wykonana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i związanych z zabezpieczeniem danych znajdujących się na konsoli klienta, jednak firma ABCLAP nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie oraz ewentualną utratę tych danych.
* ABCLAP zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu o innych objawach niż przy przyjęciu.
* Umieszczona na „Zleceniu serwisowym wstępna ocena rodzaju uszkodzenia i zakresu naprawy może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia.
* ABCLAP nie odpowiada za wady ukryte nienaprawionego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
* Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części niezbędnych do naprawy.
* Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.
* O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy – Klient zostanie zawiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub listownie.
* Serwis nie zwraca kosztów dostarczenia sprzętu do serwisu.
* W przypadku braku możliwości naprawy, serwis może zwrócić sprzęt z innymi usterkami niż został oddany do serwisu. Wynika to ze stosowanej technologii montażu układów BGA.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(dz. U. z 2002r. nr. 101. poz. 926 z późniejszymi zmianami). * Użytkownik przekazujący sprzęt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

Płatności

Za zrealizowaną naprawę można zapłacić w 3 możliwych sposobach:

 • Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania należności za naprawę na konto bankowe firmy: 92 1140 2004 0000 3102 7850 3409 Beata Kadulska ABCLAP ul. Trockiego 43,30-394 Kraków. W tytule prosimy o wpisanie przydzielonego numeru RMA lub Imię i Nazwisko.
 • Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania należności kurierowi w momencie odbioru przesyłki ( za pobraniem ).
 • Płatność za pomocą karty lub gotówką na miejscu w siedzibie firmy ( przy odbiorze osobistym ).

Standardowo do każdej naprawy wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT.

Gwarancje / Reklamacje

 • Gwarancja uwzględniana jest tylko i wyłącznie na podstawie okazania wystawionej przez serwis karty gwarancyjnej.
 • Długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi – i jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie gwarancyjnej.
 • W przypadku gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszej ingerencji, lub jego stan budzi wątpliwości, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego dla każdej usługi.
 • Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 • W przypadku zgłoszenia naprawy reklamacyjnej, gdy w sprzęcie objętym gwarancją udzieloną przez serwis, wystąpiła inna niż naprawiana przez serwis usterka, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów odesłania sprawnego sprzętu w kwocie 25zł brutto.
 • W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 • Serwis zastrzega sobie od 7 do 30 dni roboczych na realizację reklamacji, czas ten może ulec zmianie z powodu wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady, czy niedostępność niezbędnych podzespołów. W takim przypadku serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do czasu aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 • W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny NIE jest naliczany od nowa.
 • Serwis w szczególnych przypadkach, ma prawo dołączyć do powyższych warunków gwarancyjnych osobne załączniki, które obowiązują jednocześnie z powyższymi warunkami i tworzą z nimi jednolitą całość.

Jeśli akceptują Państwo powyższe warunki, to mogą Państwo korzystać z usług świadczonych przez firmę ABCLAP.